GIỚI THIỆU
HỆ THỐNG TỔ CHỨC
TIẾNG TỪ BI
VĂN BẢN
TẠP CHÍ HƯƠNG SEN

  
HỆ THỐNG TỔ CHỨC
 Hệ thống Tổ chức Giáo hội
VĂN BẢN ĐẠO QUY
 Hiến chương
 Quy chế
 Nội quy
THÔNG TIN ĐẠO SỰ
 •  - Họp Triển khai kế hoạch Đại lễ 25 tháng 11 Kỷ Hợi 2019 

 •  - Tổng kết việc trùng tu và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình chùa Bảo An Tự 

 •  - Khởi công lợp lại mái ngói chùa An Hòa Tự 

 •  - Lấy ý kiến đồng đạo về việc lợp lại mái ngói chùa An Hòa Tự 

 •  - Lễ khởi công xây dựng trụ sở Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long 

 •  - Tiếp đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đến thăm và làm việc tại trụ sở An Hòa Tự 

 •  - Khánh thành trụ sở Ban Trị sự Giáo hội PGHH xã Hòa Bình 

 •  - Triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ 18/5 Kỷ Hợi 

 •  - Thị xã Tân Châu: Đại hội Phật giáo Hòa Hảo cấp cơ sở 

 •  - Đại hội Đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 

 • LỊCH THUYẾT GIẢNG
 •  - Quý III năm 2019  • LIÊN KẾT WEBSITE
  TIẾNG TỪ BI
   Sấm giảng (sách)
   Thi văn Giáo lý (sách)
   VIDEO TIẾNG TỪ BI
  LỊCH THUYẾT GIẢNG
   Video Thuyết Giảng Giáo Lý
  PHIM TÀI LIỆU
   Phim tài liệu
   Đại lễ
   Tu Rèn Tâm Trí
   Muốn Về Cõi Phật
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
   Đang online:  37
   Hôm nay:  299
   Hôm qua:  1,129
   Tuần này:  3,129
   Tuần trước:  5,939
   Tháng này:  126,045
   Tháng trước:  122,009
   Tất cả:  2,486,746
    Văn bản 
     Nội quy 
  NỘI QUY BAN TÀI CHÁNH - 02:47:45 PM | 17/11/2018

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

   

        BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

   

   

  An Hòa Tự, ngày 07 tháng 11 năm 2014

   

   

  NỘI QUY

   

  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TÀI CHÍNH

  BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

   (Ban hành kèm theo Quyết định số 339/2014/ BTSTƯ ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo )

   

   

   

  Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo Hoà Hảo cấp toàn Đạo lần IV, ngày 22 tháng 5 năm 2014;

  Căn cứ Công văn số: 608/ TGCP-TGK ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Công văn số 808/ TGCP-TGK ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc chấp thuận Hiến chương Giáo hội và nhân sự suy cử vào Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo nhiệm kỳ IV (2014- 2019),

  Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo ban hành Nội quy hoạt động của Ban Tài chính Ban Trị sự Trung ương .

   

   

  CHƯƠNG I

   

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

   

   

   

  Điều 1. Ban Tài chính Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là Ban chuyên ngành giúp Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo:

  1. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn thu, tạo quỹ hoạt động đạo sự thường xuyên phù hợp quy định của pháp luật.

  2. Quản lý các giáo sản, tài vật của các tổ chức trong hệ thống Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

  3. Công khai việc thu chi tài chính, sử dụng tài vật đúng quy định của Ban Trị sự Trung ương, Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương và đúng pháp luật Nhà nước.

  Điều 2.. Tham mưu, đề xuất với Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương những giải pháp, cách làm nhằm bảo quản tốt tài chính, các loại giáo sản, tài sản, cân đối thu chi tài chính phục vụ đạo sự.

  1.Tham mưu Ban Thường trực thống nhất quy định, định mức duyệt chi: Quan, hôn, tang, tế; trợ cấp khó khăn, trợ cấp thường xuyên.

  2.Lập hồ sơ báo cáo quyết toán thuộc phạm vi tránh nhiệm trình Ban Thường Trực Ban Trị sự Trung ương phê duyệt, giám sát việc thu, chi tài vật đúng quy định pháp luật.

  3. Khảo sát, xét duyệt, lập hồ sơ đăng ký công nhận chùa Phật giáo Hòa Hảo, lập thủ tục đúng quy định pháp luật về việc chuyển quyền sử dụng đất cho đạo.

   

   

  CHƯƠNG II

   

  CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ

  VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN .

   

   

   

  Điều 3: Cơ cấu tổ chức Ban Tài chính gồm có:

         -Trưởng ban.

         -02 Phó Trưởng ban: 01 phụ trách tài chính, 01 phụ trách giáo sản.

           -02 Kế toán: tổng hợp thu chi

         -01 thủ quỹ: lập sổ quỹ có lũy kế, hàng tháng báo cáo với Trưởng ban.

         , -01 Thủ kho: quản lý giữ gìn các loại giáo sản, đăng kiểm hàng năm.

           -Các thành viên khác

  Điều 4. Trưởng ban Ban Tài chính do Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương phụ trách, được Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương quyết định bổ nhiệm. Trưởng ban Tài chính chịu tránh nhiệm trước Ban Trị sự Trung ương và Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương về phần công việc của mình:

  1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm nguyên tắc hoạt động của Ban đã được quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 8 của Nội quy nầy.

  2. Báo cáo định kỳ (tháng, quý, 06 tháng, năm) và đột xuất với Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương về tình hình tài chính, quản lý các giáo sản của Đạo bảo đảm chính xác, kịp thời.

  3. Tham gia hoặc cử người tham gia các đoàn kiểm tra khi có quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương.

  4. Xem xét các thành viên trong Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ giới thiệu đến Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương để được tuyên dương, khen thưởng và góp ý, kiểm điểm nội bộ hoặc đề xuất kỷ luật đối với các thành viên vi phạm Hiến chương Giáo hội, Nội quy hoạt động của Ban.

  5. Tập huấn về đạo sự tài chính, giáo sản cho chức việc Ban Đại diện tỉnh, thành phố và Ban Trị sự cơ sở, phổ biến các văn bản quy định về thu. chi tài chính, xuất nhập tài sản, tài vật của Ban Trị sự Trung ương .

  6. Được thay mặt Ban Trị sự Trung ương ký các văn bản được Ban Trị sự Trung ương ủy quyền; các văn bản hành chính đạo sự thuộc chuyên ngành tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban.

  Điều 5. Các Phó Trưởng ban Ban Tài chính và các thành viên khác do Trưởng ban đề nghị, Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương xem xét, chuẩn y ,Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương quyết định bổ nhiệm. Các Phó Trưởng ban giúp việc cho Trưởng ban, khi Trưởng ban vắng mặt ủy quyền cho một Phó Trưởng ban thay mặt.

  1. Phó Trưởng ban phụ trách tài chính kiêm Trưởng Tiểu ban Tài chính:

  a) Có trách nhiệm giúp Trưởng ban giám sát, kiểm tra việc thu chi tài chính, sử dụng tài vật đúng quy định của Ban Trị sự Trung ương, và đúng quy định của pháp luật.

  b) Đề xuất với Trưởng ban trình Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương quyết định các chế độ chi, kế hoạch phân bố tài chính, tài vật trong hệ thống đạo, các giải pháp phát triển nguồn thu, vận động, tổ chức tạo quỹ hoạt động đạo sự hợp pháp.

  c) Thống kê, tổng hợp tình hình thu chi trong hệ thống đạo.

  d) Chịu trách nhiệm với Trưởng ban trong phạm vi được phân công.

  đ) Ký duyệt, thu chi đúng chế độ quy định, ngoài chế độ phải xin ý kiến Trưởng ban.

  2. Phó Trưởng ban phụ trách giáo sản kiêm Trưởng Tiểu ban Giáo sản:

  a) Có trách nhiệm quản lý các giáo sản như chùa, trụ sở, quyền sử dụng đất: văn phòng, nhà ở, đất ở, đất cơ sở thờ tự, đất sản xuất, các động sản, bất động sản khác của đạo.

  b) Hướng dẫn việc kiểm tra các cá nhân, tổ chức được phân công sử dụng giáo sản, giữ gìn, duy trì và sử dụng có hiệu quả, lâu bền đúng mục đích.

  c) Lập các biểu mẫu thống kê giáo sản, hướng dẫn kiểm định hằng năm các giáo sản của đạo.

  d) Hướng dẫn việc thanh lý tài sản, đề xuất với Trưởng ban trình Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương duyệt điều phối các giáo sản nhằm phục vụ tốt cho đạo trong hệ thống giáo hội.

  đ đ) Khảo sát, xét duyệt lập hồ sơ đăng ký công nhận chùa Phật giáo Hòa Hảo, lập thủ tục đúng quy định pháp luật về việc chuyển quyền sử dụng đất cho đạo.

  Điều 6. Các thành viên khác do Trưởng ban Ban Tài chính phân công chuyên trách từng lĩnh vực, từng công việc quy định tại Điều 1 và Điều 2 bảo đảm phối hợp điều hành hiệu quả mọi hoạt động của Ban.

  Số lượng nhân sự làm thành viên do Trưởng ban quyết định đề xuất theo yêu cầu thực tế.

  Điều 7. Trưởng Ban Tài chính được ký văn bản đóng dấu nội bộ, lưu hành nội bộ.

  Các Phó Trưởng ban được ký thay Trưởng ban về phần việc được phân công hoặc được ủy quyền.

   

   

  CHƯƠNG III

   

  QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, LỀ LỐI LÀM   VIỆC .

   

  Điều 8. Ban Tài chính Ban Trị sự Trung ương làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ (thảo luận dân chủ, Trưởng ban quyết định), phân công phụ trách, phối hợp hoạt động.

  Về hoạt động thu chi tài vật phải thực hiện chính xác, công khai, minh bạch, rõ ràng, tiết kiệm. Chế độ chi phải đúng và đủ các thủ tục chứng từ và các quy định khác.

  Điều 9. Họp thường xuyên do Trưởng ban triệu tập mỗi tháng một lần; 06 tháng sơ kết; cuối năm có tổng kết để trình Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương phê chuẩn quyết toán cuối năm. Trong trường hợp cần thiết, Ban có thể họp đột xuất do Trưởng ban triệu tập.

  Điều 10. Ban Tài chính tuân thủ theo phương pháp điều hành và hoạt động sau:

  1. Trực tiếp thông qua tại các cuộc họp, hội nghị trong nội bộ Ban và với cấp trên. Ý kiến kết luận của lãnh đạo trong các cuộc họp, hội nghị đều có giá trị thực hiện.

  2. Ban Tài chính ban hành các loại văn bản: các chương trình, kê hoạch đạo sự, các tờ trình, kiến nghị, các thông báo, hướng dẫn thuộc phạm vi đạo sự tài chính được Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương duyệt.

  3. Ban Tài chính Ban Trị sự Trung ương phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống giáo hội, với chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội để nắm bắt tình hình, khả năng của địa phương nhằm có giải pháp tối ưu để góp phần nâng cao đời sống của đồng đạo và tạo nguồn quỹ cho đạo.

  4. Phân công trực nhật thường xuyên, kịp thời giải quyết công việc thường ngày.

   

  CHƯƠNG IV

   

  TỔ CHỨC, THỰC HIỆN.

   

  Điều 11. Các thành viên Ban Tài chính nghiêm chỉnh chấp hành bản Nội quy nầy.

  Nội quy nầy gồm có 4 Chương và 11 Điều, có hiệu lực từ ngày ký và có thể điều chỉnh, sửa đổi sau 1 năm thực hiện.

  Chỉ có Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo mới có quyền điều chỉnh và sửa đổi Nội quy nầy.

                                          

                                                                                                                                   TM.BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PGHH

                                               TRƯỞNG BAN

                                                Đã ký tên và đóng dấu

   

   

   

                                                            Nguyễn Tấn Đạt

    Theo dòng sự kiện:
    Các bài viết mới hơn:
      NỘI QUY HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG   - 17/11/2018
      NỘI QUY BAN ĐẠI DIỆN   - 17/11/2018
   BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
  Địa chỉ: An Hòa Tự - TT. Phú Mỹ - H. Phú Tân - An Giang

  © 2014-2015 Bản quyền thuộc về Ban Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo


   

  Hotline:
  18001742

     Chia sẻ với bạn bè trên Facebook